Reklamačné podmienky

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a predávajúcim.

Reklamačné oddelenie: p. Jaroslav Sabo, e-mail: reklamacie@golden-fish.sk; tel.č: 0905921217

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným v záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov.

3. Záručné podmienky

Kupujúcemu sa odporúča, aby bezprostredne pri dodaní tovaru prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

V prípade, že tovar nie je pri prevzatí kupujúcim v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len "rozpor s kúpnou zmluvou"), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve.

5. Spotrebný materiál

Záruka sa podľa zákona nevzťahuje na opotrebenie spôsobené obvyklým užívaním veci a nemožno ju tak zamieňať so životnosťou výrobku.

6. Záručný servis

Na tovar predávaný s dlhšou zárukou ako 24 mesiacov je zabezpečovaný po uplynutí lehoty 24 mesiacov tzv bezplatný servis. V prípade vady tovaru po lehote 24 mesiacov bude takýto tovar prijatý do servisu a bude opravený alebo vymenený za iný kus s rovnakými alebo lepšími parametrami. Ak ani jedno z týchto riešení nebude možné, bude vystavený dobropis. Predávajúci sa zaväzuje takýto servis ukončiť v lehote 30 dní od prijatia tovaru.

Reklamácia tovaru sa striktne riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho a obchodného zákonníka Slovenskej republiky.

Kupujúci je povinný prezrieť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, je kupujúci povinný s prepravcom vyhotoviť záznam o poškodení a kupujúcemu bude po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnutá primeraná zľava z dodávky alebo dodaný iný bezchybný výrobok. Reklamácie mechanického poškodenia výrobku, ktoré nebolo viditeľné pri prevzatí zásielky, je nutné uplatniť okamžite po ich odhalení, tj najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia zásielky, pred prvým použitím výrobku, na telefónnom čísle +421 905 921217 alebo e-mailom na adresu goldenfish.se@gmail.com .  Predávajúci nenesie zodpovednosť za poškodenie zásielky zavinené doručovateľom. Akékoľvek neskoršie reklamácie obsahu tovaru a fyzického porušenie tovaru nebudú akceptované.

Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať si záručné podmienky vrátane slovenského návodu na obsluhu a následne sa týmito informáciami dôsledne riadiť.

V prípade reklamácie, kupujúci zašle predávajúcemu reklamovaný tovar, a to doporučene s poistením, inak predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu na ceste k nemu. Zásielky zaslané na dobierku, rovnako tak ako zásielky posielané kupujúcim na náklady predávajúceho predávajúci nepreberá.

Dňom doručenia reklamovaného tovaru (prijatie zásielky predávajúci potvrdí e-mailom) začína plynúť 30 dňová reklamačná doba, o spôsobe jej vybavenia bude kupujúci informovaný. V prípade oprávnenej reklamácie – predávajúci zabezpečí odstránenie závady na výrobku na svoje náklady. Ak odstránenie vady nie je možné, predávajúci po dohode s kupujúcim uplatní jednu z nasledujúcich možností: výrobok vymení za nový (1), za iný tovar (2) alebo poskytne zľavu z ceny (3), alebo kupujúcemu vráti peniaze (4). Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním (napr. pádom výrobku), používaním (najmä používaním v rozpore s návodom na použitie alebo účel použitia) alebo ošetrovaním výrobku (najmä svojpomocným alebo neautorizovaným rozoberaním, opravovaním alebo upravovaním výrobku).

Adresa pre zasielanie reklamácií:

MOBITEL,s.r.o.

Jaroslav Sabo

Sládkovičova 189/22

90501 Senica

0905921217